Umiejscowienie pola infiltracyjnego (drenażowego) lub złoża piaskowego ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. W miejscu umieszczenia instalacji, ziemia musi posiadać zdolność odprowadzania oczyszczonych ścieków. Jeżeli woda ma możliwość rozprzestrzeniania się, łatwo może odpłynąć. W przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko, że woda będzie się przesączać do powierzchni ziemi w dolnej części zbocza.

Z tego względu rura rozsączająca jest układana w poprzek (pod kątem prostym) do kierunku spływu powierzchniowego, który zwykle jest jednakowy z nachyleniem terenu. W ten sposób minimalizuje się ilość wody, która ma zostać odprowadzona przez przekrój ziemi. Jest to szczególnie ważne przy gruntach o słabej przepuszczalności, takiej jak iły i glina.

Do instalacji infiltracyjnej nie wolno dostarczać dodatkowej wody z otoczenia, ponieważ może ona wtedy przestać działać. Instalację można zabezpieczyć poprzez wykonanie drenażu odcinającego powyżej obszaru infiltracji.

Poziom wód gruntowych w złożu infiltracyjnym nie może się nigdy podnieść, gdyż może to doprowadzić do zatkania złoża. Z tego względu zawsze należy przestrzegać zasady, że odległość pomiędzy najwyższym poziomem wód gruntowych a układem infiltracji powinna wynosić, co najmniej 1 m. Uzyskuje się wtedy dobry margines bezpieczeństwa zapewniający, że wody gruntowe nigdy nie podniosą się do poziomu złoża infiltracyjnego. Ponadto grunt nienasycony wodą w efektywny sposób wyłapuje fosfor. W przypadku zastosowania układu IN-DRÄN, rozkład materiału organicznego odbywa się zanim woda osiągnie powierzchnię infiltracyjną i z tego względu odległość ta może zostać zmniejszona tam, gdzie jest to konieczne.

Instalację należy umieścić prostopadle do kierunku spływu powierzchniowego (zwykle – przepływu wód gruntowych). 1. Najlepsza lokalizacja, 2. Dobra, 3. Zła

Jeżeli woda ma możliwość rozprzestrzeniania się, łatwo może odpłynąć. W przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko, że woda będzie się przesączać do powierzchni ziemi w dolnej części skarpy (zbocza).
1. Dom  2. Osadnik gnilny  3. Pole infiltracyjne  4. Nachylenie terenu  5. Najlepszy odpływ, 6. Najgorszy odpływ.