Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu (placówka w Tyliczu od 1972 r.) realizuje działalność badawczą, wdrożeniową i rozwojową (B+W+R), specjalizując się w inżynierii i technicznej infrastrukturze rolnictwa oraz w sozologii (sozotechnice) na obszarach wiejskich, szczególnie o niekorzystnych warunkach rolniczego gospodarowania, a z natury przyrodniczo cennych.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków testowane są przez profesjonalne zakłady, instytuty i placówki.

W szczególności, prace Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń dotyczą:

– badań i rozwoju urządzeń prototypowych własnych i produktów rynkowych, zleconych przez firmy krajowe i międzynarodowe oraz

– doskonalenia metod projektowania, oceny i wyboru typów lokalnych i indywidualnych systemów odprowadzania, oczyszczania i odbioru ścieków bytowych.

GCB w Tyliczu dysponuje specjalistycznym zapleczem badawczo-laboratoryjnym do określania charakterystyk technicznych wybranych materiałów i urządzeń stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków (POŚ).

GCB w Tyliczu prowadzi kompleksowe badania jakości i niezawodności pracy indywidualnych oczyszczalni w dłuższym okresie czasu (min. 1 rok), w ramach normalnej eksploatacji użytkowej obiektów zainstalowanych bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Wykonywane są cykliczne badania wskaźników i składników zanieczyszczeń w oczyszczanych ściekach  (m.in.  BZT5, ChZT, zawiesina, związki azotu oraz fosforu) do oceny skuteczności oczyszczania ścieków w okresie całorocznym i w odniesieniu do warunków meteorologicznych poszczególnych pór roku..

Badanie różnych typów oczyszczalni w warunkach naturalnych umożliwia wydanie wiarygodnej (udokumentowanej badawczo) opinii dotyczącej warunków i możliwości stosowania wybranej technologii w konkretnych warunkach terenowych i obszarowych.

Aktualnie w ramach współpracy z FANN POLSKA Sp. z o.o., ITP – GCB prowadzi badania skuteczności oczyszczania ścieków bytowych w: oczyszczalni BIOBÄDD-5 w Muszynie, zmodernizowanej oczyszczalni z modułami IN-DRÄN w Bereście oraz 10 wybranych instalacjach typu IN-DRÄN, zlokalizowanych w gminie Ciężkowice.

Prowadzone są również stanowiskowe badania materiałów sorpcyjnych do usuwania fosforu ze ścieków.

Dzięki takim właśnie testom i badaniom biologiczne oczyszczalnie ścieków są idealnie dopracowanym produktem.

[widgetkit id=4]