• Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi.
  Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 art. 29 ust. 1 pkt. 3 oraz  Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118  art. 30 ust. 1 pkt. 1.
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r., oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
  Dz. U. 2004 Nr 283 poz. 2839
 • Stopień oczyszczania w oczyszczalniach firmy „Fann Va-teknik AB” odpowiada wymogom zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006, czyli BZT5 ścieków dopływających jest redukowane, co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych, co najmniej o 50%.
  Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984
 • Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo – bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
  Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 § 37.
 • Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m.
  Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 § 31.
 • · Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze – 15 m.
  Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 § 31.
 • Odległość oczyszczalni od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.
  Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 § 36.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości, co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 § 11.