W przypadku, gdy na działce występuje wysoki poziom wód gruntowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pole infiltracyjne należy oddalić o 1,5 m od lustra wód gruntowych.

Z tego powodu za pomocą przepompowni należy wynieść podczyszczone ścieki z osadnika gnilnego do pola infiltracyjnego, które zazwyczaj instaluje się na powierzchni gruntu.

Znajdujące się na powierzchni gruntu moduły IN-DRÄN oraz rurę rozsączającą przykrywa się 30 cm warstwą gruntu rodzimego tworząc tzw. kopiec infiltracyjny.

W porównaniu do tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków, w których kopiec infiltracyjny to system 3-4 rur o długości 15 – 20 m każda, oczyszczalnia ścieków z modułami IN-DRÄN to pojedynczy kopiec o długości 7,5-15 m.

Ze względu na fakt, iż wody ściekowe należy przemieścić z osadnika gnilnego do obszaru infiltracyjnego / złoża piaskowego, konieczne jest zainstalowanie pomiędzy osadnikiem a polem infiltracyjnym studzienki na pompę wraz z pompą. Pompa nie może posiadać zaworu zwrotnego, gdyż przewód łączący pompę z polem infiltracyjnym powinien zostać opróżniony po każdym cyklu pracy. W ten sposób unika się ryzyka zamarzania i zapewnia prawidłową wentylację instalacji. Odpowiednia ilość przesyłanych z pompy wód ściekowych to ok. 8-10 litrów na każdy moduł IN-DRÄN. Dawkę wody podawanej przez pompę można zwykle wyregulować za pomocą dźwigni zaworu.

Podczas wyboru pompy należy pamiętać o różnicy wysokości i stratach ciśnienia w przewodzie pompy. Pokrywa studzienki pompy może wymagać izolacji termicznej chroniącej przed zamarzaniem.

Wysoki poziom wód gruntowych. Oczyszczalnia na kopcu filtracyjnym – Pakiet K64pb

1. Wlot ø110 mm  2. Studzienka na pompę  3. Pompa bez zaworu zwrotnego  4. Złącze 5. Złącze kątowe  6. Uszczelka gumowa, 7. PEM ø32 mm  8. Uszczelka gumowa w pokrywie  9. Rura rozsączająca ø110 mm  10. Moduł IN-DRÄN 11. Żwir drobnoziarnisty 2-4 mm (2-8 mm).