Załatwiłeś wszystkie niezbędne formalności, doświadczona firma pomogła Ci zrealizować projekt i w końcu masz swoją przydomową oczyszczalnię ścieków? Jeśli odpowiedź na te pytania jest twierdząca, to za nim zaczniesz ją użytkować, musisz pamiętać o jeszcze jednym, bardzo ważnym kroku! Mianowicie o zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni.

Mimo że zgodnie z prawem wodnym w warunkach zwykłego korzystanie z wód, przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają pozwolenia na budowę, to jednak z uwagi na to, że zalicza się je do urządzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko, trzeba rozpoczęcie ich eksploatacji zgłosić odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Zgłoszenia takiego należy dokonać przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania przydomowej oczyszczalni. Przyjąć go może, w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dokumentami najczęściej wymaganymi przez organ władzy są:

  • wniosek, czyli zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub też rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
  • mapka sytuacyjno-wysokościowa, na której naniesiona została lokalizacja Twojej oczyszczalni;
  • certyfikat potwierdzający spełnianie norm jakości odprowadzanych przez Ciebie ścieków. Certyfikat ten otrzymasz od producenta oczyszczalni.

WAŻNE! Organ przyjmujący Twoje zgłoszenie może w formie decyzji, w ciągu 30 dni, wnieść wymagania odnośnie eksploatacji Twojej oczyszczalni.

Dodatkowo, jeżeli naruszysz warunki decyzji określające wymagania władzy, co do jej eksploatacji, to w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie. Pamiętaj ponadto, że gdy NIE zgłosisz odpowiedniemu organowi eksploatacji swojej oczyszczalni, to może on nałożyć na Ciebie karę grzywny!