W przypadku, gdy grunt ma bardzo słabą przepuszczalność i nie jest w stanie odprowadzić całej wody, pole filtracyjne musi zostać zaopatrzone w dodatkowy odpływ.

Takie systemy nazywane są złożami piaskowymi lub filtrami piaskowymi.

Oczyszczanie ścieków na złożu piaskowym opiera się na tej samej zasadzie co infiltracja, z tą różnicą, że oczyszczone ścieki zbierane są przy pomocy rury drenażowej znajdującej się na końcu pola infiltracyjnego i odprowadzane do rowu, studni chłonnej lub innego cieku wodnego.

W systemie IN-DRÄN najczęściej są wykonywane poziome złoża piaskowe na dużej powierzchni, w celu zmaksymalizowania efektów oczyszczania oraz usunięcia bakterii chorobotwórczych.

W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest szczelne złoże piaskowe, np. wtedy, gdy jedyna możliwa lokalizacja systemu sąsiaduje ze studniami wody pitnej.

W takiej sytuacji, na dnie złoża piaskowego wykonuje się warstwę nieprzepuszczalną (np. folia, guma), a cała woda jest odprowadzana w bezpieczniejsze miejsce, gdzie ryzyko zanieczyszczenia studni wody pitnej jest niewielkie. W razie zastosowania warstwy szczelnej, w złożu, pod modułami IN-DRÄN, należy umieścić dodatkową rurę wentylacyjną, w celu zapewnienia wystarczającego dopływu tlenu do błony biologicznej, gdyż warstwa szczelna zapobiega przedostawaniu się tlenu z ziemi do złoża.

W obszarach narażonych na przenawożenie, złoża piaskowe można uzupełnić o reaktory fosforowe.